Temat trudny i czasochłonny, wymagający od geodety prowadzącego czynności
dużej wiedzy, doświadczenia i szerokiego spojrzenia na wszystkie okoliczności mające
wpływ na kształtowanie się zasobów geodezyjnych dotyczących ustalenia i
archiwizowania danych o przebiegu granic nieruchomości.
W kilku słowach postaram się Państwa wprowadzić w aspekt sprawy i oczywiście służę
pomocą w przypadku podjęcia decyzji o przygotowaniu wniosku o wszczęcie
postępowania rozgraniczeniowego.
Zgodnie z Ustawą, Prawo geodezyjne i kartograficzne, Rozdział 6, Art. 29,
Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie
położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na
gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.
Organem prowadzącym rozgraniczenie w trybie administracyjny jest wójt, burmistrz
lub prezydent miasta. Natomiast czynności ustalenia przebiegu granic prowadzi geodeta na
podstawie upoważnienia wydanego przez organ. Zakres czynności geodety określa
postanowienie o wszczęciu postępowania, które to otrzymują wszystkie strony postępowania
tj. właściciele wszystkich działek, których rozgraniczenie ma dotyczyć.
Prace geodezyjne muszą być poprzedzone wcześniejszym zgłoszeniem w
odpowiednim terytorialnie Ośrodku Geodezji i Kartografii. Na podstawie analizy materiałów
stanowiących podstawę ustalenia przebiegu granic geodeta wskazuje na gruncie przebieg
granic i z w/w czynności zostaje spisany protokół graniczny. Do zakończenia czynności
geodezyjnych konieczne jest sporządzenie dokumentacji technicznej pozytywnie
zweryfikowanej i przyjętej do zasobu geodezyjnego. Dopiero po spełnieniu tych wymogów,
organ wszczynający postępowanie wydaje decyzję rozstrzygająca o rozgraniczeniu
nieruchomości. Stronom biorącym udział w postępowaniu, a niezadowolonym z
rozstrzygnięcia zawartego w decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, przysługuje prawo do
wniesienia odwołania od decyzji. Odwołanie należy złożyć do organu, który decyzję wydał w
terminie 14 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy zostanie złożone odwołanie od decyzji,
organ ma obowiązek wydać decyzję o umorzeniu postępowania na odcinku spornym i
przekazania sprawy do rozpatrzenia przez właściwy Sąd Rejonowy….
Zapraszam do kontaktu w celu uzyskania więcej informacji w temacie.