Regulamin parkingu prywatnego dla posesji nr 6 znajdującej się przy ul. Siennej w Chrzanowie.

§1.
Postanowienia ogólne.

1. Regulamin określa zasady korzystania z parkingu niestrzeżonego, płatnego
znajdującego się pod zarządem Pracowni Geodezyjno Kartograficznej Adam Jarosz z
siedzibą w Chrzanowie przy ulicy Siennej 6, zwanym dalej „Zarządcą”.
2. Parking jest parkingiem prywatnym niestrzeżonym i monitorowanym, przeznaczonym
wyłącznie dla klientów firm znajdujących się w budynku nr 6 przy ulicy Siennej oraz
osób posiadających zgodę Zarządcy.
3. Każdy korzystający z parkingu, zobowiązany jest do zapoznania się z treścią
Regulaminu przed wjazdem na teren parkingu.
§2.

Umowa najmu miejsca parkingowego.

1. Korzystanie z rzeczonego parkingu poczytuje się za zawarcie umowy najmu miejsca
parkingowego, której stroną pozostają Zarządca oraz korzystający z parkingu, na
zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego.
2. Umowa najmu zostaje zawarta z chwilą wjazdu przez użytkownika na teren parkingu,
a kończy się wraz z chwilą wyjazdu z terenu parkingu.
3. Każdy użytkownik pojazdu, decydując się na korzystanie z parkingu, akceptuje
postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§3.

Odpłatność za korzystanie z parkingu.

1. Parking jest czynny w godzinach od 7,00 do 17,00 dla klientów firm znajdujących się
w budynku nr 6 przy ulicy Siennej, a dla osób posiadających zezwolenie Zarządcy cały
czas.
2. Parking jest parkingiem bezpłatnym dla osób wymienionych w §1. Pkt 2, dla osób
pozostałych parking jest płatny.
3. Opłata parkingowa wynosi 123,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Płatność pobierana
jest gotówką na podstawie paragonu.
4. Miejscem, w którym uiszcza się kwoty wskazane w ust.3, jak i gdzie uzyskuje się
zgodę Zarządcy na postój (w przypadku osób innych niż klienci budynku), jest siedziba
Zarządcy położona przy ul. Siennej 6 w Chrzanowie.

§4.

Zawarte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1. „korzystający z parkingu” – faktycznego użytkownika miejsca parkingowego,
będącego osobą posiadającą zgodę Zarządcy parkingu lub klienta;

2. „Zarządca parkingu” – Adam Jarosz Pracownia Geodezyjno Kartograficzna z siedzibą
w Chrzanowie przy ulicy Siennej 6, posiadająca NIP: 6281589854, REGON 327502075,
który jest właścicielem terenu na którym zlokalizowany jest parking.
3. „klient” osoba fizyczna korzystająca w czasie dozwolonego postoju parkingowego z
usług świadczonych przez firmy znajdujące się w budynku nr 6 przy ulicy Siennej.
4. „miejsce parkingowe” – utwardzoną powierzchnię na terenie parkingu przeznaczoną
do parkowania pojazdów.

§5.

Zasady korzystania z parkingu.

1. Na drogach wewnętrznych parkingu obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. – Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602, z późn. zm.)
oraz postanowienia Regulaminu.
2. Kontrolę w zakresie zgodności postępowania korzystających z parkingu z przepisami
prawnymi i postanowieniami Regulaminu sprawują osoby działające z upoważnienia
Zarządcy.
3. Korzystający z parkingu zobowiązani są do parkowania pojazdów wyłącznie w
wyznaczonych do tego miejscach parkingowych. Zabrania się korzystania z miejsc
parkingowych przypisanych do konkretnych pojazdów.

§6.

Odpowiedzialność z tytułu korzystania z parkingu i odpowiedzialność Zarządcy.
1. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy, ich wyposażenie i inne mienie
korzystających z parkingu a pozostawionych na jego terenie.
2. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku
korzystania z miejsc parkingowych niezgodnie z zasadami określonymi przepisami
prawa i postanowieniami Regulaminu, wyrządzone przez korzystających z parkingu
lub osoby trzecie.
3. Korzystający z parkingu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez siebie
samego i osoby, pozostające pod jego opieką. Korzystający z parkingu, zobowiązany
jest do niezwłocznego poinformowania Zarządcy o powstałej szkodzie.

§7.

Zasady bezpieczeństwa.

1. Na terenie parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h.
2. Na terenie parkingu bezwzględnie zabrania się:
a) palenie tytoniu i używanie otwartego ognia,
b) spożywania alkoholu,
c) składowania paliw, substancji łatwopalnych i toksycznych, jak również
opróżnionych pojemników po takich substancjach,
d) postoju pojazdu z pracującym silnikiem,

e) parkowania pojazdów z nieszczelnym układem paliwowym, układem olejowym,
układem chłodzenia lub z innymi uszkodzeniami mogącymi spowodować zniszczenie
parkingu,
f) postępowania niezgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z
przepisami przeciwpożarowymi.
3. Na miejscach parkingowych i drogach wewnętrznych zabrania się:
a) mycia, naprawy, odkurzania pojazdów,
b) wymiany cieczy chłodzącej,
c) napełniania czy uzupełniania paliwa lub olejów,
d) innych czynności mogących mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne.
4. Handel obnośny, obwoźny, roznoszenie ulotek, organizowanie zgromadzeń,
występów artystycznych i innych, na terenie parkingu, są dozwolone wyłącznie za
uzyskaniem uprzedniej, pisemnej zgody Zarządcy.

Zarządca parkingu.